Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu serisi

Anahtar Kelimeler

ası
adli tıp
asıdan kurtulma
asfiksi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Balcı Y, Göçeoğlu Ümit Ünüvar, İnanç L, Kadı G. Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu serisi. Bull Leg Med [Internet]. 10 Mayıs 2019 [a.yer 16 Eylül 2019];00. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1255

Öz

Amaç: İntihar amaçlı ası girişiminde bulunmuş ve asıdan kurtulmuş olguların sosyodemografik özellikleri, klinik süreçleri ışığında ası komplikasyonları ve yaşamsal tehlike kriterlerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde raporu düzenlenen asıdan kurtulan 9 olgu sunulmuştur.

Bulgular:  Olguların 3’ü kadın, 6’sı erkekti, yaş ortalaması 40.1. 2015 yılında bir olgu, 2016 ve 2017 yıllarında 4 ‘er olgu bulunmaktaydı. Olay yeri 3 olguda cezaevi, birindeorman ve geri kalan 5 olguda evdi. Cezaevinde ası girişimi olan 3 olgunun medeni durumu belli değildi. Ası aracı cezaevi olgularından birinde ip, birinde çarşaf, diğerinde eşofman ipi , ormandaki olgunun kendi giysilerini kullandığı, diğer olgularda ise ip olduğu görüldü.

6 olguda boyunda abrazyon tespit edilirken, 2 olguda boyunda bir lezyon tespit edilmemişti. İntihar öncesi görünen neden; cezaevinde kalan olgulardan birinde belli değilken, birinde hücre cezası, diğerinde koğuşta yalnız kalmak, diğer olguların 5’inde ailevi nedenler ve eşiyle geçinememe iken bir olguda ise belli değildi.

Dört olguda bilinç kaybı olmamıştı. Beş olguda kısmi ya da tam bilinç kaybı geliştiği bildirilmişti. İlk hastane başvurusundaki vital bulgular, bilinç ve GKS çerçevesinde olguların hiç birisinde yaşamsal tehlike oluşmadığı, 8’inde travmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu, 1 olguda ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu kararına varılmıştır.

Tartışma ve Sonuç: İntihar hem hastayı hem de beraberinde yakın çevresini ve toplumu ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada ası ile intihar girişiminde bulunmuş ve asıdan kurtulmuş 9 olgunun sosyodemografik verileri, klinik durumlarını ve gelişen komplikasyonları, adli rapor açısından yaşamsal tehlike kriterleri irdelemiştir.

 

https://doi.org/10.17986/blm.2019252254

Kaynaklar

Saukko P, Knight B. Knight’s Forensic Pathology. 4th Ed. CRC Press. Taylor and Francis Group, 2016, International Standard Book Number-13: 978-1-4441-6508-1 (eBook - PDF).

Yıldırım MB, Sivri S. Ası olgularının adli- tıbbi açıdan incelenmesi. JCEI. 2015; 6 (4): 400-405.

Balcı Y, Teyin M. Asfiksiden kurtulanlarda “hayati tehlike” değerlendirmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2004, 1:84-92.

Kumar Rr, Punitha R. Delayed causes of death in hanging: An autopsy study. J Punjab Acad Forensic Med Toxicol 2014;14(1):32-35.

Salim A, Martin M, Sangthong B, Brown C, Rhee P, Demetriades D. Near-hanging injuries: a 10-year experience. Injury. 2006 May;37(5):435-9.

Karanth S, Nayyar V. What influences outcome of patients with suicidal hanging. J Assoc Physicians India. 2005;53:853-6.

Solhi H, Pazoki S, Mehrpour O, Alfred S. Epidemiology and prognostic factors in cases of near hanging presenting to a referral hospital in Arak, Iran. J Emerg Med. 2012;43(4):599-604.

Vander Krol L, Wolfe R. The emergency department management of near-hanging victims. J Emerg Med. 1994;12(3):285-92).

Howell MA, Guly HR. Near hanging presenting to an accident and emergency department. J Accid Emerg Med 1996;13(2):135-6).

Brown VL, Espinosa J. Near-hanging injury: two case studies and an overview. Emerg Nurs 1991;17(6):386-9)

Bradshaw DA, Amundson DE. Complications of suicidal hanging: a case report and brief review. Mil Med 1994; 159(11):720-1.

Wahlen BM, Thierbach AR. Near-hanging. Eur J Emerg Med 2002;9(4):348-50).

Hanna SJ. A study of 13 cases of near-hanging presenting to an Accident and Emergency Department. Injury. 2004;35(3):253-6.

Borkar MS, Patil SB, Sikariya KK et al. Correlation of survivors of near hanging with Glasgow coma scale. Int J Sci Rep. 2015;1(7):287-292).

Yıldırım MB, Çelik F, Gümüş A, Tüfek A. The effective factors on survival in near hanging. J Anesth Crit Care Open Access. 2015;2(2): 00051.

Aşıcıoğlu F, Oral G, Aşırdizer M. Bir ası yolu ile intihar girişimi vakasında suffokasyon sonucu ölüm. Yeni Symposium 1998;36(1-2):37-40.

Aşıcıoğlu F, Sarı H, Aşırdizer M, Okudan M. Ası komplikasyonları olarak gelişen ölümler. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, I. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1-4 Kasım 1994, Kongre Kitabı, sayfa 79-86.

Adli Tıp Dergisi 2005; 19(1): 38-39. “Prof. Cahit Özen. Asılıp kurtulanlarda görülen ruhî ve bedenî değişme. Adli-Tıbbi Ekspertiz Mecmuası, 1955; 1”,

Sauvageau A, La Harpe R, Geberth VJ; Working Group on Human Asphyxia. Agonal sequences in eight filmed hangings: analysis of respiratory and movement responses to asphyxia by hanging. J Forensic Sci. 2010 Sep;55(5):1278-81.

Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın M. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Versiyon-2013

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.