Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölüm Olgularında Alkolün Rolü
PDF

Anahtar Kelimeler

kesici delici alet yaralanması
ölüm
otopsi
alkol
psikoaktif madde

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Türkmen N, Fedakar R, Çetin V, Durak D. Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölüm Olgularında Alkolün Rolü. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Ağustos 2002 [a.yer 25 Ocak 2020];7(2):45-0. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/474

Öz

Amaç: Bu çalışmada; Bursa’da kesici-delici alet yaralanması sonucu ölüm olgularında alkol ve psikoaktif maddelerin rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 1996-2002 yılları arasında Bursa Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde otopsisi yapılan 3575 adli olgudan kesici-delici alet yaralanmasına bağlı ölen 240 (%6,71) olgu retrospektif olarak incelenmiş, olgular yaş, cinsiyet, orijin, kanda alkol, kan, idrar, organ parçaları ve mide muhtevasında psikoaktif madde varlığı ve konsantrasyonu açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplam 240 olgunun 204’ü (%85) erkek, 36’sı (%15) kadmdn. Olguların 73’ünde kanında alkol saptanmış olup kan alkol konsantrasyonu %44 ile %280 mg arasında dağılmaktadn. Kanında alkol saptanan 73 olgunun 71’i (%97,26) erkek olup olgularm 28’i (%38,35) 30-39 yaş grubundadır. Olgularm Tinde idrarda, mide ve organ örneklerinde karbamazepin saptanmıştır. Sonuç: Bursa ve çevresinde, literatürlerini inceleyerek karşılaştırdığımız şehir ve ülkelere göre daha az olsa da alkol aliminin, kesici-delici alet yaralanmalarına bağlı ölümlerde rolü belirgin olarak göze çarpmakta ancak diğer psikoaktif maddelerin rolünün ise oldukça zayıf olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet yaralanması, ölüm, otopsi, alkol, psikoaktif madde.

https://doi.org/10.17986/blm.200272474
PDF

Kaynaklar

Karlsson T. Sharp Force Flomicides in the Stockholm Area, 1983-1992. Forensic Sei Int 1998;94:129- 139.

Karlsson T. Flomicidal and Suicidal Sharp Force Fatalities in Stockholm, Sweden. Orientation of Entrance Wounds in Stabs Gives Information in the Classification. Forensic Sei Int 1998;93:21-32.

Rodge S, Flougen FIP, Poulsen K. Plomicide by Sharp Force Fatalities in two Scandiavian Capitals. Forensic Sei Int 2000;109:135-45.

Schermer CR, Wisner DPI. Methamphetamine Use in Trauma Patients: A Population Base Study. J Am CollSurg 1999;189:442-9.

Lindenbaum GA, Carroll S, Daskal I, Kapusnick R. Patterns of Alcohol and Drug Abuse in an Urban Trauma Center: the Increasing Role of Cocaine Abuse. J Trauma 1989;19:1654-8.

Çoltu A, Durak D . Adli Otopsisi Yapılmış 109 Ke- sici-Delici Alet Yaralanmasına Bağh Ölüm Olgusunun Retrospektif İncelenmesi. Adli Tıp Dergisi 1992;8(l-4):61-63.

Alton G, Azmak D, Yılmaz A . Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Ölümler. Adli Tıp Bülteni 2000;5(l):44-46.

Salaçin S. Kasar H, Alper B, Çekin N, Şen F. Demography of Fatal Stabbing: A nine Year Experience. XII. Meeting of the International Academy of Legal Medicine, 7-9 May, 1992, Genova, Italy.

Özkök MS, Katkıcı U, Örsal M. Ölümle Sonuçlanan Kesici-Dehci Alet Yaraları: Retrospektif Bir Adli Otopsi Çalışması. Adli Tıp Dergisi 1992;8(l-4):61-3.

Bostrom L, Heinius G, Nilsson B. Trends in the Incidence and Severity of Stab Wounds in Sweden 1987-1994. Eur J Surg 2000;166(10):765-70.

Naughton MJ, Brissie RM, Bessey PQ, McEachern MM, Donald JM, Laws HL. Demography of Penetrating Cardiac Trauma. Ann Surg 1989;209(6):676- 83.

Val-Carreras A, Val-Carreras C, Escartin A, Blas JL, Gonzales M. Thoracic Stab Wounds. Arch Broncop- neumol 1998;34(7):329-32.

Moar JJ. Homicidal Penetrating Incised Wounds of Thorax. An Autopsy Study of 52 Cases. S Afr Med J 1984;65(10):385-9.

Hancı İH, Koçak A, Ege B, Ertürk S, Yemişçigil A. İzmir’de 1990-1994 Yılları Arasında Yapılan Otopsilerde Kanında Alkol Saptanan Olguların Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi XIV. Gevher Ne- sibe Tıp Günleri, 4-7 Haziran 1996.

Azmak D, Çetin G, Kolusaym Ö, Soysal Z. İstanbul’da Alkol Aliminin Eşlik Ettiği Ölümler. Adli Tıp Dergisi 1994;10:57-67.

Rodge S, Hougen FIP, Poulsen K. Homicide by Sharp Force in two Scandiavian Capitals. Forensic Sei Int 2000;109:135-145.

Lunetta P, Pentilla A, Sarna S. The Role of Alcohol in Accident and Violent Deaths in Finland, Alcohol Clin Exp Res 2001;25(11):1654-61.

Webb E, Wyatt JP, Henry J, Busuttil A. A Comparison of Fatal with Non-fatal Knife Injuries in Edinburg. Forensic Sei Int 1999;99:179-87.

Ormstad K, Karlsson T, Enkler L, Law B, Rajs J. Patterns in Sharp Force Fatalities - A Comprehensive Forensic Medical Study. J Forensic Sei 1986; 31 (2): 529-42.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.